De vereniging van biologische boeren in het waddengebied

Title

BWD_102_ILL-veldonderzoek-logo

Planty Organic. Het onderzoek naar betere benutting van eigen meststoffen om het tekort aan dierlijke meststoffen op te vangen.

Biologische landbouw als systeem wint aan kracht als het in staat is om nog meer te voorzien in eigen stikstof. Onderzoek zal moeten aantonen of het werkelijk kan door meer stikstofbinding en een efficienter gebruik van de beschikbare stikstof. Bij het slagen van het onderzoek of bij interessante uitkomsten, kan er straks door een biologische landbouwer voor gekozen worden om minder of geen dierlijke mest aan te voeren. In plaats daarvan worden dan maaimeststoffen ingezet.

Vanaf begin juli 2012 is een onderzoek gestart op de Proefboerderij Kollumerwaard waarbij maaimeststoffen als luzerne en grasklaver is ingezaaid als zijnde bedrijfsinterne bronnen van stikstof.
Op deze website wordt regelmatig verslag gedaan van de situatie op het proefveld. Tijdens het onderzoek worden veldmetingen gedaan om te kijken of de aannames die voor de modelberekeningen gedaan zijn met de werkelijkheid overeenstemmen. Daarover wordt geschreven en zullen foto’s gemaakt worden. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut. Het verloop van het onderzoek kunt u volgen op deze site op de pagina 'projecten' of in het verslag. Lees verder >


De plantaardige biologische sector in Noord Nederland wordt door Biowad blijvend vernieuwd, geoptimaliseerd en steeds verder verduurzaamt

Op 7 maart 2006 is de nieuwe vereniging voor biologische boeren in het Waddengebied opgericht. De naam van de vereniging is BioWad. De inmiddels 19 leden willen door middel van samenwerking de positie van de individuele bedrijven versterken en de noordelijke akker- en tuinbouwsector als geheel een krachtige impuls geven.
In de waddenregio zijn 15 biologische akker- en tuinbouwboeren actief. Samen betelen ze een oppervlakte van ruim 1.000 hectare. Doelstelling van de vereniging is het ontwikkelen, bevorderen en versterken van biologische landbouwbedrijven in de waddenregio. In de praktijk zal dit betekenen dat veel wordt samengewerkt op het gebied van kennisuitwisseling, afzetbevordering en teelttechnieken. Ook wil de vereniging de leden de ruimte bieden voor innovaties op het gebied van grondbewerking, teeltechnieken etc. Op het gebied van de afzet ziet de vereniging vele mogelijkheden voor BioWad.


Biowad speurt naar partners voor kennisvergaring, -ontwikkeling en vernieuwing

In de statuten van Biowad staat dat de vereniging tot doel heeft het ontwikkelen, bevorderen en versterken van de biologische landbouw in de Noordelijk kleischil. De leden willen op basis van een gezamenlijke ambitie de sector verder verduurzamen. BioWad ziet in de SPNA cq Kollumerwaard een belangrijke partner in het traject van kennisvergaring, kennisontwikkeling en vernieuwing. Daarnaast kan de Kollumerwaard zich ontwikkelen tot visitekaartje van de Noordelijke biologische sector. Deze visie wordt onderschreven door SPNA.

Op basis van bovenstaande zijn BioWad en SPNA tot een samenwerking gekomen waarbij de praktijkervaring en de (kennis) vragen van de BioWad leden gekoppeld worden aan het kennisnetwerk en de onderzoeksmogelijkheden van de Kollumerwaard. Gedragen praktijkproeven worden onder regie van de Kollumerwaard uitgevoerd op het proefbedrijf en/of op de Noordelijke boerenlocaties zelf uitgevoerd.


 
BWD_212_logo-provincie-Gron   Logo Prov. Friesland Logo Min. ELILogo Rabobank

Deze website is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Groningen, de Provincie Fryslân, het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovaties en de Rabobank.


Nieuwste berichten

Evaluatieverslag Planty Organic 2012-2016

Afgelopen periode heeft Geert-Jan van der Burgt gewerkt aan een evaltuatie van het project Planty Organic 2012-2016. Via onderstaande link is het rapport van deze evaluatie te vinden (also in English).

Lees verder

Mini-symposium Planty Organic

Op dinsdag 13 maart 2018 zal er een symposium plaatsvinden over de evaluatie van Planty Organic. Een vooraankondiging vindt u hier. 

Lees verder

Logboek Planty Organic t/m juli 2017

Bekijk het logboek van de percelen. Zo kun je zien wanneer welke bewerkingen zijn gedaan. Het logboek zal met regelmaat worden geupdated.

Lees verder

Onderzoeksverslag 2017

Het Onderzoeksverslag 2017 van Planty Organic is beschikbaar.

Lees verder

Onderzoeksverslag 2016

Het Onderzoeksverslag 2016 van Planty Organic is beschikbaar.

Lees verder

Onderzoeksverslag 2015

Het Onderzoeksverslag 2015 van Planty Organic is beschikbaar.

Lees verder

Planty Organic op open dag SPNA 7 juli 2015

De proefvelden van Planty Organic zijn te bekijken tijdens de open dag van SPNA, locatie Kollumerwaard op dinsdag 7 juli 2015.

Lees verder

Vooruitblik 2015

Wridzer Bakker (voorzitter van de werkgroep Planty Organic) blikt vooruit. Hij is blij dat de financiering voor 2015 geregeld is.

Lees verder

Terugblik 2014

2014 was het derde jaar waarin het landbouwsysteem Planty Organic in praktijk is gebracht. Op de proefboerderij Kollumerwaard in Munnekezijl zijn op zes percelen de gewassen geteeld en zijn metingen verricht aan bodem en gewas.

Lees verder

In de media

In het eerste kwartaal van 2015 bleek er veel belangstelling te zijn voor Planty Organic in de media. 

Lees verder

Planty Organic op Bio-beurs 2015

Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA) heeft zich samen met Biowad op 21 en 22 januari 2015 gepresenteerd op de Bio-beurs in Zwolle.

Lees verder

Artikel Akker Magazine

In april van dit jaar is er een artikel verschenen over Planty Organic in Akker Magazine. "Planty Organic: draaien op eigen mineralen."

Lees verder

Terugblik seizoen 2013-2014

De herfst is begonnen, de laatste gewassen zijn geoogst. De herfstgroenten pompoen en peen zijn van het land. Een mooi moment om terug te blikken op het seizoen 2013-2014

Lees verder

Bericht van onderzoeksleider

Het Planty Organic bedrijfssysteem is zijn derde jaar in gegaan. Alle berekeningen wijzen er op dat er genoeg stikstof beschikbaar zou moeten zijn voor alle gewassen. Toch is de praktijk soms weerbarstiger dan de berekeningen.

Lees verder

Gewassen stand van zaken

Pompoenen, aardappelen en klaver gaan goed. Peen, Rogge en tarwe hebben het moeilijk.

Lees verder

Professor Tittonel bezoekt het proefveld

Maandagavond 19 mei 2014 heeft prof. dr. Pablo Tittonell (hoogleraar in Farming Systems Ecology aan de Wageningen Universiteit) een lezing gehouden op de proefboerderij in Munnekezijl. Onderwerp van de lezing was “Ecological intensification: a global perspective”. 

Lees verder

Terugblik gewassen 2013

De wetenschappelijk onderzoeksleider Monique Hospers (Louis Bolk instituut) kijkt tevreden terug op het afgelopen jaar. In dit tweede jaar van Planty Organic is er veel kennis opgedaan. De meeste gewassen deden het goed in 2013.

Lees verder

Bedrijfseconomische kant

Naast het onderzoek naar een nieuw en innovatief landbouwsysteem in het algemeen en de stikstofkringloop in het bijzonder, is in november 2013 een ander soort onderzoek gestart. Milieukundige Sander Heidema verdiept zich in de bedrijfs-economische kant van Planty Organic. Hij gaat inzicht geven in de economische rentabiliteit van dit landbouwsysteem.

Lees verder

Planty Organic een paradox?

Je zou kunnen stellen dat Planty Organic geen ‘houdbaar’ systeem is. Er is immers gekozen voor een nul-aanvoer van P en K en dus voor een netto afvoer van P en K met de verkochte producten. Dat leidt op termijn tot uitputting van de bodem. Er zijn twee redenen waarom toch voor deze strategie gekozen is.

Lees verder

Aftrap Planty Organic

Tijdens de Open Dag van proefboerderij Kollumerwaard op 5 juli j.l. heeft de Rabobank met het overhandigen van de cheque ter waarde van € 23.800, de officiële aftrap gegeven voor het project PlantyOrganic.

Lees verder

Logboek Planty Organic t/m juli 2017

Bekijk het logboek van de percelen. Zo kun je zien wanneer welke bewerkingen zijn gedaan. Het logboek zal met regelmaat worden geupdated.

Lees verder

Nieuwsbrief Planty Organic (augustus 2017)

Er is een nieuwe nieuwsbrief uit van Planty Organic! 

Lees verder