De vereniging van biologische boeren in het waddengebied

Title

biowad_211_groenbemester

Onderzoek: Optimaliseren inzet groenbemesters

Kunnen groenbemesters optimaal ingezet worden in een vruchtwisseling en zo een positieve bijdrage leveren aan de bedrijfsvoering?

Vanuit de biologische en gangbare landbouw komt steeds meer informatie omtrent groenbemesters beschikbaar, echter de inzet van groenbemesters roept ook vele vragen op. In de praktijk is het vaak lastig om het effect van het toepassen van groenbemesters op de bodem in te schatten. In 2010 heeft SPNA-Kollumerwaard  in samenwerking met de biologische telersvereniging BioWad een demoproef opgezet om te onderzoeken welke groenbemesters er in deze regio geteeld kunnen worden. Er zijn 28 soorten geselecteerd op basis van ervaringen van telers en op basis van literatuuronderzoek. Tijdens de praktijkbijeenkomsten van telers werden deze groenbemesters beoordeeld op o.a. groei, onkruiddruk en beworteling.
Tijdens de excursie en naar aanleiding hiervan zijn vele nieuwe vragen gesteld.

De belangrijkste vragen vanuit de praktijk zijn:
- Hoe kun je met groenbemesters zoveel mogelijk stikstof (N) beschikbaar krijgen voor het vervolggewas.
- In welke mate legt een groenbemester CO2 vast.
- Zijn er in het buitenland interessante soorten groenbemester die stikstof (N) vastleggen die geschikt zijn voor een teelt in Nederland.
- Kan ik een hoofdgewas rendabel vervangen door de teelt van een groenbemester.
- De 7% braaklegging die voorgesteld wordt in GLB (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid, welke groenbemesters zouden hier een positieve invulling aan kunnen geven, welke zijn het meeste dienstbaar.
- Heeft de manier van maaien, mulchen en onderwerken effect op de nalevering van N en zo ja in welke mate.

Telers van BioWad hebben nu in samenwerking met SPNA een aanvraag ingediend bij het Praktijknetwerk. Belangrijkste hoofdvraag is hoe groenbemesters optimaal ingezet kunnen worden in een vruchtwisseling en zo een positieve bijdrage leveren aan de bedrijfsvoering.
Februari 2012 valt er een besluit over deze aanvraag.


Groenbemestersdemo Kollumerwaard

Op proefboerderij SPNA-Kollumerwaard is dit jaar een proefveld aangelegd met  verschillende soorten groenbemester. Naar aanleiding van vragen van biologische telers en met medewerking van deze telers zijn er 28 verschillende groenbemesters geselecteerd en uitgezaaid. Voorbeelden hiervan zijn verschillende soorten erwten en klavers, maar ook gewassen als (Japanse) haver, boekweit, lupines en zomerwikken zijn gekozen. Doel van de groenbemestersdemo, die in drie herhalingen werd aangelegd is om te onderzoeken hoeveel bladmassa er gecreëerd wordt en wat de verschillende groenbemesters doen met het stikstofgehalte in de bodem. Ook zal er gekeken worden naar de onkruiddruk en de praktische invulling van de groenbemester.

biowad_211_grbemester_overz


 

Evaluatieverslag Planty Organic 2012-2016

Afgelopen periode heeft Geert-Jan van der Burgt gewerkt aan een evaltuatie van het project Planty Organic 2012-2016. Via onderstaande link is het rapport van deze evaluatie te vinden (Also in English).

Lees verder

Mini-symposium Planty Organic

Op dinsdag 13 maart 2018 zal er een symposium plaatsvinden over de evaluatie van Planty Organic. Een vooraankondiging vindt u hier. 

Lees verder

Logboek Planty Organic t/m juli 2017

Bekijk het logboek van de percelen. Zo kun je zien wanneer welke bewerkingen zijn gedaan. Het logboek zal met regelmaat worden geupdated.

Lees verder

Onderzoeksverslag 2017

Het Onderzoeksverslag 2017 van Planty Organic is beschikbaar.

Lees verder

Onderzoeksverslag 2016

Het Onderzoeksverslag 2016 van Planty Organic is beschikbaar.

Lees verder

Project Planty Organic. Lees alles over het onderzoek en kijk mee naar de resultaten

Biologische landbouw als systeem wint aan kracht als het in staat is om nog meer te voorzien in eigen stikstof. Onderzoek zal moeten aantonen dat het werkelijk kan door meer stikstofbinding...

Lees verder

Duurzaam bodembeheer noodzakelijk om duurzaamheid en rendement te kunnen bereiken

Het project Ruggenteelt Lauwersoog betreft het onderzoeken of dit bedrijfssysteem ook toepasbaar is in de noordelijke kleischil...

Lees verder

Nieuwsbrief Planty Organic (augustus 2017)

Er is een nieuwe nieuwsbrief uit van Planty Organic! 

Lees verder

De bodem verbeteren met mycorrhizaschimmels en niet kerende grondbewerking

Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA) en het Kenniscentrum Triple E gaan samen met de biologische telersvereniging BioWad het effect van mycorrhizaschimmels...

Lees verder