De vereniging van biologische boeren in het waddengebied

Title

BWD_102_ILL-logo-balk2

Onderzoek naar het innovatieve landbouwsysteem
dat zichzelf voorziet van (plantaardige) stikstof
en daarmee 100% zelfvoorzienend is.

De werkgroep BioWad heeft in het seizoen 2010-2011 nagedacht over hoe de biologische landbouw (op de Noordelijke kleischil) zich verder kan ontwikkelen richting een op alle fronten houdbare landbouw. De gesloten kringloop is hierbij een belangrijk uitgangspunt. In Nederland (en daarbuiten) is de sector nog teveel afhankelijk van biologische mest. Dit aspect ligt binnen de invloedssfeer van de bedrijven cq. de sector waardoor het zinvol is om na te denken over veranderingen.

Binnen de werkgroep heeft zich een biologisch systeem uitgekristalliseerd welke geheel plantaardig is. Dit 100% plantaardige model betekent een forse wijziging van de mindset. Als grote voordeel voor de hele biologische sector wordt gezien dat de sectorale kringloop makkelijker gesloten kan worden als een deel van de akkerbouwbedrijven de kringloop intern gaat sluiten. Nu fosfaat steeds meer de beperkende factor wordt bij het bemesten biedt dit systeem de mogelijkheid om beter en efficiënter te sturen op stikstof en fosfaat. Het doel is om door o.m. praktijkonderzoek het plantaardige bedrijfssysteem tot een absoluut volwaardig alternatief te ontwikkelen. Veel aspecten van dit onderzoek zullen ook relevant zijn voor de biologische sector breed.

Het plan is ingediend bij de provincie Friesland, de provincie Groningen en de Rabobank. Deze partijen hebben een bijdrage geleverd aan de financiering van het project dat in juli 2012 van start is gegaan.

Voor meer inhoudelijke informatie over het onderzoek, lees dan hieronder verder.

BWD_102_ILL-veldonderzoek-logo

Planty Organic. Lees alles over het onderzoek naar een betere benutting van eigen meststoffen om het tekort aan dierlijke meststoffen op te vangen.

Het project Planty Organic is een verdere stap in de optimalisatie van de (interne) stikstofhuishouding op biologische bedrijven, een thema dat reeds meerdere jaren op de onderzoeksagenda van de onderzoekers staat. PlantyOrganic gaat nog een stap verder dan huidige onderzoeken, die nog gebruik maken van buiten het bedrijf afkomstige maaimeststoffen, namelijk: volledig eigen stikstofvoorziening en geen aanvoer van meststoffen van buiten het bedrijf. Hiermee wordt een ontwikkeling in gang gezet naar een nu nog verre horizon van echt duurzame plantaardige productie.

Op 5 hectare, verdeeld in 6 proefvelden, wordt over een periode van maar liefst zes jaar een volledig plantaardig akkerbouw bedrijfssysteem ontwikkeld dat 100% eigen stikstof draait en geen verdere inputs heeft zoals dierlijke mest of compost.

Tijdens het onderzoek wordt gekozen voor het radicale standpunt om (voorlopig) geen afvoer van de overige mineralen te compenseren. De motivatie is dat beter eerst de aanwezige bodemvoorraad aangesproken kan worden. Het mobiliseren van bodemvoorraad vraagt wel een optimale beworteling en bodemleven, en niet-kerende grondbewerking kan daaraan bijdragen.

Het bedrijfssysteem wordt ontwikkeld op een van de percelen van proefbedrijf Kollumerwaard van SPNA.

Er zijn voor het onderzoek een aantal voorwaarden opgesteld waaraan het onderzoek moet voldoen.

Bij het ontwerp van het volledig plantaardig akkerbouw bedrijfssysteem is gebruik gemaakt van het model NDICEA om zicht te krijgen op een van de hoofdpijlers van het systeem, de stikstofdynamiek.

Het ontwerp van het vruchtwisseling- en bemestingsplan waar zoals het er nu uit ziet mee gewerkt gaat worden staat in Figuur 1 en in Tabel 1 . De berekeningen voor de hoeveelheid bemesting zijn uitgevoerd alsof alle percelen één hectare groot zijn en het bedrijf zes hectare groot is. Voor de deelpercelen geldt dat de voorgeschiedenis qua gewasverbouwing voor ieder gelijk is.

BWD_102_ILL-grafiek-onderzoek2

BWD_102_ILL-tabel-onderzoek2

De groenbemesters nr. 6 en 9 zijn momenteel nog niet definitief gekozen. (Bron: PlantyOrganic Bedrijfsvoorstel, Van der Burght 2011)

Voor meer informatie kunt u terecht bij Monique Hospers-Brands van het Louis Bolk Instituut.

biowad_212_but_verslag
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Publicaties en websites

download> Minder en Anders Bemesten.
Resultaten van een vierjarig project over innovatieve bemesting

website > Ndicea
website > Mestmaaistoffen

Evaluatieverslag Planty Organic 2012-2016

Afgelopen periode heeft Geert-Jan van der Burgt gewerkt aan een evaltuatie van het project Planty Organic 2012-2016. Via onderstaande link is het rapport van deze evaluatie te vinden (Also in English).

Lees verder

Mini-symposium Planty Organic

Op dinsdag 13 maart 2018 zal er een symposium plaatsvinden over de evaluatie van Planty Organic. Een vooraankondiging vindt u hier. 

Lees verder

Logboek Planty Organic t/m juli 2017

Bekijk het logboek van de percelen. Zo kun je zien wanneer welke bewerkingen zijn gedaan. Het logboek zal met regelmaat worden geupdated.

Lees verder

Onderzoeksverslag 2017

Het Onderzoeksverslag 2017 van Planty Organic is beschikbaar.

Lees verder

Onderzoeksverslag 2016

Het Onderzoeksverslag 2016 van Planty Organic is beschikbaar.

Lees verder

Project Planty Organic. Lees alles over het onderzoek en kijk mee naar de resultaten

Biologische landbouw als systeem wint aan kracht als het in staat is om nog meer te voorzien in eigen stikstof. Onderzoek zal moeten aantonen dat het werkelijk kan door meer stikstofbinding...

Lees verder

Duurzaam bodembeheer noodzakelijk om duurzaamheid en rendement te kunnen bereiken

Het project Ruggenteelt Lauwersoog betreft het onderzoeken of dit bedrijfssysteem ook toepasbaar is in de noordelijke kleischil...

Lees verder

Nieuwsbrief Planty Organic (augustus 2017)

Er is een nieuwe nieuwsbrief uit van Planty Organic! 

Lees verder

De bodem verbeteren met mycorrhizaschimmels en niet kerende grondbewerking

Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA) en het Kenniscentrum Triple E gaan samen met de biologische telersvereniging BioWad het effect van mycorrhizaschimmels...

Lees verder